Skup Poleasingowy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. I. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Caroland Paweł Fopke z siedzibą w Rumii, ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia, numer NIP 5882343784,REGON 361160132.

 1. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest:
 2. pod numerem telefonu: +48 530 999 242 w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 18:00   lub
 3. w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: info@caroland.pl lub
 4. bezpośrednio w siedzibie Caroland Paweł Fopke przy ul. Gruwaldzkiej 35 w Rumi (84-230) w dni powszednie od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00- po wcześniejszym umówieniu wizyty.

III.      W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

W celu korzystania ze świadczonych przez Caroland Paweł Fopke usług  (dokonania wyceny pojazdu na podstawie przesłanego formularza i zdjęć, a także umówienia terminu spotkania w celu osobistego dokonania oględzin pojazdu i uzyskania orientacyjnej niewiążącej wyceny pojazdu), możemy zbierać następujące dane:

– dane kontaktowe (np. e-mail lub/oraz telefon);

– dane dotyczące Twojego pojazdu (marka, model, rok produkcji, wersja pojazdu, przebieg, rodzaj paliwa oraz orientacyjna wycena);

– lokalizacja pojazdu w celu dokonania oględzin;

– inne dane dobrowolnie podane w formularzu kontaktowym.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Caroland Paweł Fopke, w szczególności do uzyskania orientacyjnej niewiążącej wyceny pojazdu oraz umówienia wizyty w celu dokonania oględzin.

W przypadku akceptacji wyceny i wyrażenia przez obie strony woli zawarcia umowy sprzedaży, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Administrator pobiera następujące dane:

– imię i nazwisko właściciela pojazdu/ osoby upoważnionej do sprzedaży,

– adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– numer PESEL/NIP/KRS/REGON,

– numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

– numer pojazdu rejestracyjnego i numer VIN stanowiącego Pani/Pana własność,

– inne dane z dowodu rejestracyjnego dotyczące pojazdu będącego przedmiotem

zawartej umowy,

– nr rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem,

– w przypadku przejścia własności w drodze dziedziczenia- dane spadkobiercy (imię i nazwisko) oraz dane o Postanowieniu Sadu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (oznaczenie sądu, wydziału, sygnatury, daty postanowienia, dane spadkodawcy i spadkobierców) lub dane Aktu poświadczenia dziedziczenia  (oznaczenie notariusza, data i numer repetytorium aktu, dane spadkodawcy i spadkobierców).

– inne dane przekazane przez Panią/Pana Administratorowi w związku z zawarciem umowy sprzedaży pojazdu.

W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. a) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy sprzedaży pojazdu, jej zmiany bądź rozwiązania;
 2. b) w zakresie i celu niezbędnym do zawarcia dalszych umów sprzedaży z klientami Caroland Paweł Fopke i ewentualnego kontaktu w sprawie pojazdu/ dokumentów, wykonania umowy i zrealizowania obowiązków publicznoprawnych (np. obowiązków podatkowych, celno-skarbowych, statystycznych);
 3. c) w zakresie i celu niezbędnym do wypowiedzenia i zawarcia umów obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 4. d) w zakresie i celu niezbędnym do zgłoszenia nabycia pojazdu i zarejestrowania pojazdu;
 5. e) w zakresie i w celu niezbędnym dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 6. f) w zakresie i w celu prowadzenia dokumentacji księgowej, podatkowej, realizowania obowiązków prawnych, w tym publicznoprawnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 1. Przez jaki czas i w jakim zakresie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy Państwa dane, będziemy wykorzystywać je:

– do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych,

– przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków prawnych, w tym obowiązków o charakterze podatkowycm, skarbowym, statystycznym,

 – przez okres niezbędny do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi, lub obrony przed takimi roszczeniami,

–  przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. V. Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
 2. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy ścigania w zakresie i w celach niezbędnych do realizacji i zgłoszenia umowy sprzedaży, a także  realizacji obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązków podatkowych, skarbowych, statystycznych;
 3. b) osoby trzecie w zakresie niezbędnym do: zastosowania się do żądań zgłoszonych przez organy państwowe, postanowień sądu lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów przepisów prawa; prowadzenia przez Caroland Paweł Fopke obrony przed roszczeniami dochodzonymi przez osoby trzecie oraz pomocy w ochronie przed oszustwami lub w postępowaniach prowadzonych w związku z popełnieniem ww. rodzaju przestępstw;
 4. c) inne podmioty, jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży – w szczególności osoby fizyczne lub prawne. Podmiotem takim może być w szczególności: osoba fizyczna bądź prawna będąca kolejnym właścicielem pojazdu stanowiącego uprzednio Pani/Pana własność, towarzystwo ubezpieczeń w zakresie zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych;

Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami  wskazanymi dla takich umów wart. 28 RODO.

 1. Jakie są Pani/Pana uprawnienia w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie.

Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do prawa przenoszenia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu -gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

Wypełnij formularz:

  ZAŁADUJ ZDJĘCIA :

  NA SKRÓTY